Leczenie osób uzależnionych od narkotyków to proces terapeutyczno – leczniczy który ma na celu reedukację oraz resocjalizację jednostki uzależnionej. Ma na celu zaprzestania lub zmniejszenia częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych, redukcji szkód, powrotu do prawidłowego funkcjonowania tych jednostek w społeczeństwie, które wykazywały na tym polu dysfunkcję. Leczenie uzależnień stosowane jest zazwyczaj u osób które mają problem ze szkodliwym, oraz nałogowym nadużywaniem narkotyków.

Leczenie narkomanii – przebiega w trzech etapach:

1) detoksykacja – polega na uwolnieniu chorego od dolegliwości będących następstwem zażywania narkotyków
2) terapia – stanowiąca podstawową formę leczenia i prowadzona na oddziałach i w ośrodkach stacjonarnych oraz
3) readaptacja społeczna – prowadzona w warunkach otwartych, ma ona pomóc w powrocie do normalnych warunków życia. Leczenie narkomanii prowadzi się w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

Wyleczenie przez samoleczenie należy do wyjątkowo rzadkich. Najbardziej skuteczne jest leczenie w warunkach szpitalnych, gdyż zapewnia ono dwa bardzo ważne składniki procesu leczenia – absolutnie odizolowanie narkomana od grupy narkomańskiej oraz stałą kontrolę zdrowia psychofizycznego podczas całego procesu leczenia. Leczenie szpitalne stosuje się najczęściej w pierwszej fazie uzależnienia pacjenta od uzależnienia fizycznego, natomiast leczenie ambulatoryjne jest kontynuacją szpitalnego po odzwyczajeniu fizycznym lub w rodzajach narkomanii nie stwarzających uzależnienia fizycznego.

Wyróżniamy trzy rodzaje uzależnienia:

1. fizyczne – zwiększa się tolerancja na narkotyk – trzeba brać większą ilość, aby osiągnąć ten sam efekt. A brak narkotyku wywołuje syndrom abstynencki (bardzo złe samopoczucie fizyczne i psychiczne – drżenie całego ciała, objawy grypy)
2. psychologiczne – brak konieczności zaspokajania potrzeb psychicznych.
3. społeczne – istotna jest tu przynależność do grupy akceptującej w braniu.

Najszybciej następuje uzależnienie fizyczne – w przypadku heroiny wystarcza czasami 2 – 3 miesiące próbowania! Leczenie uzależnienia od narkotyków  ma również na celu wzmocnienie motywacji do trzeźwienia i przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie.

Leczenie narkomanii pozwala osobie uzależnionej na uporządkowanie i wypracowanie konstruktywnego radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia takich jak: życie uczuciowe, duchowe, relacje z ludźmi, zdrowie. Takie postępowanie zatrzymuje rozwój choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej od narkotyków znacznie się poprawia. Powstanie nowych narkotyków wymusza na specjalistach ciągłe podążanie za tymi zmianami. Narkomania nie jest zjawiskiem jednorodnym choćby ze względu na ogromną różnorodność dostępnych narkotyków i szerokie spektrum ich działania zarówno na organizm jak i psychikę.